ማሕበር ደቂ ኣንሰትዮ ትግራይ ክኢላ ፋይናንስ ኣወዳዲሩ ክቆፅር ይደሊ

Apply for this job

Job Description

ናይ ስራሕ ምልክታ

ማሕበር ደቂ ኣንሰትዮ ትግራይ ቐፂሉ ዘሎ ክፍቲ መደብ ሰራሕ ሰራሕተኛ ኣወዳዲራ ነቲ ሰራሕ ኣማሊኣ ዝተረኸበት ክትቆፅር ትደሊ በዚመሰረት ክትቑፀራ/ሩ ትደልያ/ዩ ደለይቲ ሰራሕ ክተመልክታ /ቱ ትዕድም

  • መፀውዒ ስራሕ መደብ ክኢላ ፋይናንስ
  • ተደላይ ት/ቲ ደረጃ ቀዳማይ ዲግሪን ልዕሊኡን

ተደላይ ክእለት(ኣገባብ ስራሕ ልምዲ)

  • 5ተ ዓመት ሒሳብ አተሓሕዛ ዝሰረሐት/ሐ
  • ሒሳብ ኣተሓሕዛ
  • ፒሰቸሪ ዝሰልጠነት/ነ እንተኾነት/ነ ይምረፅ
  • ወርሓዊ መሃያ 7313
  • ኪነታት ቁፃር ኩንትራት
  • ሰራሕ ቦታ ዋና ቢሮ ማደአት መቐለ

ምዝገባ ቦታ-ቤት ፅሕፈት ማሕበር ደቂ ኣንሰትዮ ትግራይ ክፍሊ ምም/ር ሓ/ሰብ ቁፅሪ-20

ምዝገባ ዕለት፣-ካብ ዕለት 12-16/09/2016ዓ.ም ኣብ ናይ ቤት ፅሕፈትና ሰራሕ ሰዓት ኮይኑ ተወዳደርቲ ተደላይ መረዳእታ ሰራሕ ልምዲ ኦርጅናልን ፎቶ ኮፒን ከቅርባ ዝኸእላን ናይ ፈተና እዋን ዝተመልመልክን ሕፁያት ንቅድሚት ብምልክታ ዝግለፅ ይኸውን።

መዘኻኸሪ

  • ዕድመ ትሕቲ 45 ዓመት ዝኾነት/ነ

ማሕበር ደቂ ኣንሰትዮ ትግራይ