ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙዩኒኬሽን ትግራይ በዓል ሞያ ፕረስን ሰራሕተኛ ዕደጋ ኣወዳዲሩ ክቆፅር ይደሊ

Apply for this job

Job Description

ምልክታ ቁፃር፡-

ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙዩኒኬሽን ትግራይ ንዘለዎ ክፍቲ መደብ ስራሕ ስራሕተኛ ኣወዳዲሩ ንምቑፃር ስለዝደለየ በዚ ዝስዕብ ምልክታ

ንደለይቲ ስራሕ

1 በዓል ሞያ ፕረስ

  • ወርሓዊ መሃያ 6193.00 6190.00

ትሑት ተደላይ ክእለትን ብርኪ ትምህርትን

  • ብጋዜጠኝነትን Promotion
  • ኮሙኒኬሽንን ፖለቲካል ሳይንስኲርክብ ህዝቢ ዓለም ላኸ ርክባትን ብኻልኦት ተመሳሰልቲ
  • 318 ዲግራ 4 ዓመት 328. ዲግሪ 2 ዓመት ዝሰርሐ/ት
  • ን1ይ ዲግራ 4 ዓመት ዲግሪ 2 ዓመት ዝሰርሐ/ት
  • ብጋዜጠኝነት፡ርክብ ህዝቢ፣ብዲፕሎማሲ ስራሕቲኻ ሙያኒኬሽንን ብኻልኦት ተመሳሰልትን ዝሰርሐ/ሐት

2 ሰራሕተ ኛ ዕደጋ

  • ወርሓዊ መሃያ 4609.00

ትሑት ተደላይ ክእለትን ብርኪ ትምህርትን

  • ማናጅመንት፣ኢኮኖሚክስ ፐርቸዚንግ፣ሳፕላይ ማናጅመንት፡ፐርቸዚነግ ማናጅመንት፡ኣካውንቲንግ ፕሮኩመነትማናጅመነትን ብካልኦት ን2ይ ተመሳሰልቲ ትምህርቲዝተመረቐ/ት

ተደላይ ክእለት፡ ሒሳብ ሰራሕተኛ ፣ ፋይናንስ ኦፊሰር፣ፋይናንስ ሪፖርት፡ሒሳብ ኢነስፐክሽን ሓላፊ/ሰራሕተኛ ሲንየር ኣካወንታንት፡ተሓዚ ገንዘብ፡ክኢላ በጀት በጀትን ክትትልን ብካልኦት ተመሳሰልቲ ስራሕቲ ዝሰርሐ/ት

መተሓሳሰቢ

ተወዳርቲ ዘለኩም መረዳእታ ትምህርቲን ስራሕ ልምድን ኦርጅናል ምስ ዘይምለስ ፎቶ ኮፒ ክተቕርቡ ኣለኩም፣ ምዝገባ ቦታ ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙዩኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዳ/ኣ/ስ/ሓ/ሰብ ክፍሊ ቑፅሪ 03፡ ምዘገባ ካብ ዕለት 05/10/2016 ክሳብ 07/10/2016 ዓ/ም ኣብ ውሽጢ 3 ተኸታታሊ ናይ ስራሕ መዓልቲ ይኸውን፡፡ ተመልመሉ ፈተና ዝወሃበሉ ዕለት ብምልክታ ዝግለፅ ይኸውን ፡፡

ንተወሳኺ ሓበሬታ፡- ቑፅሪ ስልኪ 0344404190 ደዊልኩም ሕተቱ፡፡ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሙዩኒኬሽን