SHEBA ACADEMY would like to hire Hardware & Software Assistant & Database Assistant

Apply for this job

Job Description

SHEBA ACADEMY

ምልክታ

ሸባ ኣካዳሚ እዞም ዝስዕቡ ረቋሓታት ዘማልኡ ኣወዳዲሩ

ስራሕ መደብ

1. – Hardware & Software Assistant (ሃርድዌ ን ሶፍ “ዌርን ሓገዝቲ) & Database Assistant( ዳታቤዝ ሓገዝተ\

ደረጃ ት/ቲ ፦ ብ ዲግሪ ን ዲፕሎም (ኣይሲቲ ም (ኣይሲቲ- ተመሳሳልን ትምህርት? ሞገ ቦር ሳይንስን

2. Publication ሕትመት

ደረጃ ት/ቲ ፦ 10 – 12

➢ፆታ፦ ኣይፈልን

➢ በዝሒ ፦ 10

→መሃያ፦ በቲ ናይ ትካል ስኬል መሰረት

➢ኹነታት ዝማር ➢ኹነታት ቁፃር – ተዋሚ

ካብዚ ንላዕሊ ዝተጠቐሱ ረቋሕታት እተማልኡ ኣመልከቲ ናይ ት/ቲ መረዳለታ ኦርጅናልን ኮፒን ብምሓዝ እዚ ምልክታ ካብ ዝወፀሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ

ዘለዉ 7* ናይ ስራሕ መዓልትታት ናብ ምምሕዳር ቤት ት/ቲ ሸባ ኣካዳሚ ተዋረብኹም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ምኻንኹም ነፍልጥ፡፡