BMR Real Estate PLC would like to hire Human Resource Management

Apply for this job

Job Description

BMR Real Estate PLC

ቢ ኤም ኣር ሪል እስቴት ሓ/ዝተ/ዉ/ማሕበር ንዘስዎ ክፍቲ ናይ ስራሕ ቦታ ሰራሕተኛ ኣወዳዲሩ ክቆፅር ይደሊ

  • መደብ ስራሕ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ
  • ተደሳዩ ትምህርቲ ደረጃ ተዛመድትን ፐብሊክ ኣድሚኒስትሬሽን -ድግሪ ብማናጅመንት ፣
  • ስራሕ ልምዲ ልዕሊ 4 ዓመት
  • ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ መስፈርቲ እተማልኡ ኣመልከቲ ምልክታ ካብ ዝወፀሱ ዕለት ጀሚሩ ናይ ት/ቲ ደረጃ መረዳእታን ካልኦት ኣገደስቲ መረዳእታን ዘይምስስ ፎቶኮፒን ሒዝኩም ኣብ ዉሽጢ 5ተ ናይ ስራሕ መዓልቲ ንኽትምዝገቡ ንሕብር ።

    መመዝገቢ ቦታ ፦ ዋና ጨንፈር ንግዲ ባንክ አትዮዽያ ፊትንፊት ዝርከብ ህንፃ EXPO-01 (6º ደብሪ)

    ንተወሳኺ ሓበሬታ 0939392222